July Program in C*-algebras 2012


TIME: July 3 – July 31, 2012.

LOCATION: Science Building A, East China Normal University, Putuo District, Shanghai, China.

SPONSORS: East China Normal University

PARTICIPANTS:

Xiaochun Fang (Tongji University),

Jiajie Hua (Jia Xing University),

Zhiqiang Li (University of Toronto),

Hutian Liang (East China Normal University),

Huaxin Lin (University of Oregon),

Junping Liu (East China Normal University),

Shanwen Hu (East China Normal University),

Qiongqiong Pan (East China Normal University),

Min Y. Ro (University of Oregon),

Michael Y. Sun (University of Oregon),

Shuzhou Wang (University of Georgia Athens),

Quanhua Xu (Laboratoire de Math´ematiques Universit´e de France- Comt´e France),

Yifeng Xue (East China Normal University),

Qianqian Yan (East China Normal University),

Yifan Zhang (Xiamen University of Technology),

Yuanhang Zhang (Jilin University).